Rules on Gambling
31. 12. 2013. Official paper Republic of Serbia, no. 118
Ruling about spatial and technical conditions and mode of organization of electronic games of chance.
Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se prostorni i tehnički uvjeti, te uvjeti i način priređivanja elektroničkih igara na sreću u igraonicama, odnosno u poslovnim jedinicama pravnih osoba kojima je sukladno Zakonu o igrama na sreću odobreno priređivanje klasične tombole, kladioničkih igara na sreću, igara na sreću putem automata za igre na sreću i kasinima.
Član 2.
Pojedini pojmovi u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje: a) igračnica je posebno uređena prostorija gdje se priređuju elektronske igre na sreću koja ima najmanje deset terminala i čija ukupna površina može biti najmanje 30 m2 i b) terminal putem kojeg se priređuje elektronska igra na sreću podrazumijeva personalni računar ili uređaj koji predstavlja kombinaciju elektronskog i mehaničkog sklopa.
Član 3.
Pojedini pojmovi u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje: a) igraonica je posebno uređena prostorija gdje se priređuju elektroničke igre na sreću koja ima najmanje deset terminala i čija ukupna površina može biti najmanje 30 m2 ib) terminal putem kojeg se priređuje elektronička igra na sreću podrazumijeva personalni računalo ili uređaj koji predstavlja kombinaciju elektronskog i mehaničkog sklopa.
Član 4.
(1) Terminal kao uređaj koji predstavlja kombinaciju elektroničkih i mehaničkih sklopova spojenih u jedinstvenu funkcionalnu cjelinu, "elektromehanički hardverdski uređaj", namijenjen je za elektroničke igre na sreću, prilagođen za unos i prikazivanje podataka i može sadržavati dodatnu elektromehaničku opremu putem koje igrač, samostalno ili neposredno, vrši uplatu i isplatu na terminalu (npr. "akceptor" za novčanice ili elektromehanički sklopovi za prijam i isplatu kovanica ili žetona, sklopovi za prijam uplata putem elektromagnetskih čitača platnih i kreditnih kartica) i drugi sklopovi putem kojih igrač neposredno komunicira s uređajem, odnosno bira vrstu igre na sreću i događaje u kojima kao igrač sudjeluje. (2) Terminal iz stavka 1. ovoga članka omogućuje neposredno sudjelovanje igrača u elektronskim igrama na sreću i omogućuje da igrač ima neposrednu komunikaciju s terminalom.
Član 5.
(1) Terminal evidentira uplate i isplate igrača, prikazuje tijek i rezultate elektroničkih igara na sreću koje se putem terminala priređuju. (2) Terminal je povezan sa središnjim poslužiteljem priređivača i omogućava isključivo i samo pristup središnjem serveru priređivača u svrhu sudjelovanja u elektronskim igrama na sreću. (3) Terminali su povezani u jednu elektronički kontroliranu mrežu, a rezultat igre formira se pomoću generatora slučajnosti na jednom središnjem serveru. (4) igraonice koje su priključene na centralni server moraju biti u mogućnosti pomoću supservera memorirati rezultate izvlačenja. (5) Priređivač ima centralni kontrolni i informacijski sustav koji omogućuje povezivanje s informacijskim sustavom Republičke uprave za igre na sreću (u daljnjem tekstu: Uprava) i ovaj nadzor omogućuje centralno umrežavanje svih terminala jednog priređivača. (6) Rezultati izvlačenja koji se odnose na određene igre stoje u isto vrijeme na raspolaganju svim igračima koji sudjeluju u igri na terminalima.
Član 6.
(1) Softver program za priređivanje elektronskih igara izrađuje pravna osoba koja je registrirana za takvu djelatnost u skladu sa zakonom. (2) Softver iz stavka 1. ovoga članka mora posjedovati certifikat, pribavljen od ovlaštene i za certifikaciju nadležne laboratorije, koja je akreditirana prema normi ISO / IEC 17025 o uvjetima za uređaje za igre na sreću. (3) Softver iz stavka 1. ovoga članka može biti u vlasništvu priređivača ili priređivač posjeduje pravo korištenja softvera u svrhu priređivanja elektroničkih igara. (4) Softver program za priređivanje elektronskih igara mora biti tako konstruiran, odnosno podešen da na ukupan broj programiranih kombinacija isplaćuju igračima najmanje 80% od vrijednosti uplata za sudjelovanje u elektronskim igrama na sreću. (5) Dobitak ili gubitak u elektronskim igrama na sreću određuje se programom za elektroničke igre na sreću, putem generatora slučajnih brojeva na središnjem serveru priređivača. (6) Generator slučajnih brojeva mora ispunjavati uvjete da je slučajni broj statistički i neovisan i da slučajni broj ne može biti predviđen.
Član 7.
Ukoliko se elektroničke igre na sreću priređuju putem terminala koji funkcionira na bazi osobnog računala izrađenog po unaprijed definiranim standardima proizvođača smatra se terminalom za koji nije potrebna provjera tehničke ispravnosti u smislu članka 50. Zakona o igrama na sreću (u daljnjem tekstu: Zakon).
Član 8.
(1) Prilikom stavljanja u uporabu terminali moraju biti tehnički ispravni i plombirani. (2) Terminali kao uređaj kombinacije elektronskog i mehaničkog sklopa koji se stavljaju u uporabu moraju imati mogućnost trajnog ili dugotrajnog evidentiranja svih uplata i isplata, i to u elektroničkom obliku, u fiskalnoj memoriji programske ploče i na mehaničkim, elektromehaničkim ili elektroničkim brojčanicima (minimalno dva brojčanika), s mogućnošću plombiranja tih brojčanika. (3) Tehničke karakteristike terminala za elektroničke igre na sreću obvezno su usklađene s propisima kojima se uređuje električna sigurnost. (4) Prije stavljanja u uporabu terminala za elektroničke igre na sreću obvezan je njegov tehnički pregled, koji se vrši sukladno pravilniku kojim su propisani uvjeti, način i postupak vršenja tehničkog pregleda automata za igre na sreću.
Član 9.
Uz zahtjev za dobijanje odobrenja iz člana 45. stav 1. Zakona priređivač je dužan da dostavi: a) pravila igre, b) dokaz o vlasništvu ili pravu korišćenja prostora u kojem se priređuju elektronske igre na sreću u slučaju kada se elektronske igre na sreću priređuju u igračnici, v) dokaz o ispunjenosti prostornih i tehničkih uslova u tom poslovnom prostoru i g) dokaz o pravu vlasništva ili korišćenja i tehničkoj ispravnosti terminala na kojima se priređuju elektronske igre na sreću.
Član 10.
(1) Pravila igre iz članka 9. stavak 1. točka a) ovoga Pravilnika treba sadržavati: a) naziv i sjedište priređivača, b) opis i vrijeme trajanja elektroničke igre na sreću, c) uvjete za sudjelovanje u igri, d) područje na kome se priređuje elektronička igra na sreću, d) uvjete i rokove pod kojim igrač može odustati od izvršene uplate, e) minimalnu visinu uplate i maksimalni iznos dobitka po jednom događaju, f) postupak u slučaju otkazivanja, odgađanja ili prekida događaja, g) opis listića, h) način i rokove isplate novčanih dobitaka, i) uvjete pod kojima priređivač određenim osobama privremeno ili stalno može zabraniti ili ograničiti sudjelovanje u elektronskoj igri na sreću i j) odredbu da je osobama mlađim od 18 godina zabranjeno sudjelovanje u elektroničkoj igri na sreću. (2) Pravila igre iz stavka 1. ovoga članka donosi priređivač, a primjenjuju se nakon dobivanja suglasnosti Uprave.
Član 11.
(1) Dokazom o vlasništvu prostora u kojem se priređuju elektroničke igre na sreću smatra se izvod iz odgovarajućih javnih registara koje o nepokretnostima vode nadležni organi. (2) Dokazom o pravu korištenja prostora u kojem se priređuju elektroničke igre na sreću smatra se ovjeren ugovor o zakupu prostora.
Član 12.
Dokazom o ispunjenosti prostornih i tehničkih uvjeta propisanih Zakonom i ovim Pravilnikom smatra se izjava priređivača o ispunjenosti prostornih i tehničkih uvjeta za priređivanje elektronskih igara na sreću, ovjerena potpisom osobe ovlaštene za zastupanje i pečatom priređivača.
Član 13.
(1) Dokazom o pravu vlasništva terminala smatra se Knjiga osnovnih sredstava priređivača, potpisana i ovjerena od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, a dokazom o pravu korištenja terminala smatra se ovjeren ugovor o zakupu opreme. (2) Dokazom o tehničkoj ispravnosti terminala kao uređaja kombinacije elektronskog i mehaničkog sklopa na kojima se priređuju elektroničke igre na sreću smatra se potvrda pravne osobe ovlaštene za vršenje tehničkog pregleda terminala. (3) Dokazom o tehničkoj ispravnosti terminala koji funkcionira na bazi osobnog računala iz članka 7. ovog pravilnika smatra se tehnička dokumentacija o osobnom računalu izdana od proizvođača računala ili izjava priređivača o ispunjenosti tehničkih uvjeta, u kojoj se navodi ime proizvođača, marka i model računala , ovjerena potpisom osobe ovlaštene za zastupanje i pečatom priređivača.
Član 14.
(1) Priređivač je dužan u svakoj igračnici ili drugom objektu gdje se priređuje elektronička igra na sreću istakne na vidnom mjestu posebnu oznaku propisanu člankom 46. stavak 3. Zakona. (2) Posebna oznaka iz stavka 1. ovoga članka sadrži: a) broj posebne oznake, b) naziv priređivača, c) adresu sjedišta priređivača, d) naziv i mjesto igraonice ili drugog objekta gdje se priređuje elektronička igra na sreću, e) JIB priređivača, f) broj, datum izdavanja i rok važenja odobrenja, g) naziv organa koji je izdao odobrenje, g) pečat organa koji je izdao odobrenje, h) hologram promjera 35 mm i) potpis ovlaštenog lica. (3) Posebna oznaka je zaštićena hologramskom aplikacijom promjera 35 mm s visokosigurnosnom hologramskom folijom u kojoj se nalazi kontinuirani tekst: "REPUBLIKA SRPSKA", ispisan latinicom i ćirilicom.
Član 15.
(1) Posebna oznaka je kreirana na zaštićenom papiru od 80 g / m2, pravokutnog oblika, formata A4 s kontinuiranim vodenim znakom ornamentalnog izgleda u papiru po cijeloj površini papira, koji mora biti kemijski reaktivan s određenim kemijskim sredstvima. (2) Tonska podloga hartije na kojoj se izrađuje posebna oznaka izrađuje se u plavom tonu i protkana je ukrasnim vinjetama sa slovima crne boje. (3) Izgled posebne oznake nalazi se u Dodatku ovoga Pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.
Član 16.
(1) Priređivač je dužan svaki terminal za priređivanje elektronskih igara na sreću označi posebnom naljepnicom koju izdaje Uprava, uz posebnu naknadu od 20 KM, na razdoblje od godinu dana. (2) Posebna naljepnica iz stavka 1. ovoga članka se prilikom označavanja terminala postavlja na kućište osobnog računala za terminale iz članka 3. ovoga Pravilnika, odnosno na bočnoj strani kućišta terminala iz članka 4. ovog pravilnika.
Član 17.
Priređivači elektroničkih igara na sreću dužni su uskladiti svoje poslovanje i status s odredbama ovoga Pravilnika u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.
Član 18.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Republike Srpske". Broj: 06.05 / 463-613 / 13 13. prosinca 2013. godine, Banja Luka Ministar, dr Zoran Tegeltija, sr
just won

loading